Wypożyczanie łodzi na zbiorniku Jeziorsko

Powiadom znajomego:

 


Regulamin wypożyczalni łodzi Stanica PĘCZNIEW

Nazwa projektu: Operacja pn. „Wprowadzenie usług turystycznych do działalności PZW Okręg w Sieradzu” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

Celem operacji jest poprawa konkurencyjności PZW Okręg w Sieradzu w zakresie turystyki wędkarskiej poprzez zakup łodzi aluminiowych oraz utworzenie jednego sezonowego miejsca pracy na terenie działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie.

 

Beneficjent: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu ul. Bohaterów Września 6B 98-200 Sieradz.

 

Pkt. 1 Sprzęt pływający, stanowi własność Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Sieradzu.

 

Pkt. 2 Korzystanie z łodzi odbywać się może w godzinach od 8.00 do 20.00 (w innych godzinach po konsultacji z pracownikiem) we wszystkie dni tygodnia, od dnia 01.05. do 30.09.

 

Pkt. 3 Za korzystanie z łodzi pobierana będzie opłata przeznaczona na cele konserwacyjne i obsługę wynajmu zgodnie z przyjętą stawką za każdą rozpoczętą dobę.

 

W roku 2023 stawki za wynajem:

- bez silnika: 50,00 zł

- z silnikiem: dla członków PZW Sieradz – 70,00 zł, dla pozostałych 100,00 zł.

 

Pkt. 4 Wynajem łodzi potwierdza się podpisem pod umowa wynajmu.

 

Pkt. 5 Pierwszeństwo z korzystania z łodzi mają wędkarze, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego i organizatorzy zawodów wędkarskich.

 

Pkt. 6 Dopuszcza się rezerwacje sprzętu pływającego dla członków PZW, Kół i Klubów.
O rezygnacji z zamówionej łodzi należy poinformować Wypożyczalnię minimum 2 dni przed planowanym wypływem.

 

Pkt. 7 Wypożyczający podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt w dobrym stanie technicznym, do którego nie wnosi uwag.

 

Pkt. 8 Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. W przypadku, kiedy Wypożyczający nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez tą osobę.

 

Pkt. 9 Poprzez określenie „sprzęt pływający” rozumie się łodzie wiosłowe wraz z wyposażeniem (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne na każdą osobę, o maksymalnej załodze łodzi 4 osoby), które osoba wypożyczając musi używać zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Do wyposażenia zalicza się także napęd łodzi – silnik spalinowy (w przypadku wyposażenia łodzi w takowy).

 

Pkt. 10 Wypożyczający zabezpiecza we własnym zakresie paliwo do działania silnika spalinowego, w który wyposażony jest łódź.

 

Pkt. 11 Osoba wypożyczająca sprzęt pływający musi być pełnoletnia, jest zobowiązana okazać dokument stwierdzający jej tożsamość lub inny dokument ze zdjęciem. Osoba wypożyczająca oświadcza, że zapoznała się z niniejszy regulaminem.

 

Pkt. 12 Wypożyczający posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i jest odpowiedzialny za użytkowanie wypożyczonego sprzętu pływającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ponosi odpowiedzialność za stan techniczny wypożyczonego sprzętu, zdarzenia zaistniałe w trakcie jego użytkowania oraz osoby będące na łodzi. Z łodzi nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie i te, które nie zapoznały się z niniejszym regulaminem.

 

Pkt. 13 Zabrania się odstępowania innym osobom wypożyczonego sprzętu pływającego oraz zabierania dodatkowych osób w miejscach innych niż nabrzeże wypożyczalni.

 

Pkt. 14 Niedozwolone jest korzystanie ze sprzętu pływającego przez osoby nietrzeźwe lub pozostające pod wpływem środków odurzających.

 

Pkt. 15 Wypożyczający odpowiada materialnie za zagubienie, pozostawienie bez opieki na brzegu, kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu pływającego w równowartości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień zamortyzowania.

 

Pkt. 16 Osobą odpowiedzialną za wydanie sprawnego technicznie sprzętu pływającego wraz z właściwym wyposażeniem ratunkowym jest ustanowiony Administrator Wypożyczalni łodzi.

 

Pkt. 17 Sprzęt pływający zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie, czysty i sprawny technicznie, a wszelkie zauważone wady oraz usterki i uszkodzenia natychmiast należy zgłosić w Wypożyczalni.

 

Pkt. 18 Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się osób wypożyczających sprzęt, a w szczególności za szkody jakich mogłyby one dokonać na rzecz innych osób oraz w środowisku wodnym i jego nabrzeżach.

 

Pkt. 19 Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie wypożyczalni oraz szkody jakim mogłyby ulec.

 

Pkt. 20 W trakcie pływania należy zachować się zgodnie ze znaną obowiązującą etykietą przebywania na wodzie. Zabrania się przybijania i cumowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, niszczenia kapoków, utrudniania manewrów innym użytkownikom, zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży.

 

Pkt. 21 Wypożyczony sprzęt pływający nie może opuszczać terenu akwenu, na którym został wypożyczony.

 

Pkt. 22 Wypożyczający sprzęt ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego bez podania przyczyny.

 

Pkt 23 Na połów ryb z łodzi wymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia na amatorski połów ryb z łodzi.

 

Pkt. 24 Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu kaucji.

 

Pkt. 25 Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób wypożyczających.

 

Pkt. 26 Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uregulować należności wynikające z Regulaminu wypożyczalni oraz używać sprzęt zgodnie z Regulaminem.

 

Administratorem danych osobowych jest: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu ul. Bohaterów Września 6B 98-200 Sieradz.  Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str.1) /tzw. RODO/.

 

Numer kontaktowy celem rezerwacji łodzi - 693 828 222